Prøv AktivTime gratis og uforpligtende
Du kan prøve AktivTime gratis og helt uforpligtende. Hvis du ikke ønsker at bruge AktivTime når prøveperioden er forbi, behøver du IKKE foretage dig noget, din konto bliver automatisk inaktiv.

Vi håber selvfølgelig, at du bliver rigtig glad for AktivTime, og at din skole ønsker at købe et abonnement, men det er ikke et krav!

Ønsker I at købe et abonnement skal du kontakte os, så finder vi sammen den bedste løsning til dig og din skole.

Adgang til AktivTime.dk
Brugeren får adgang til sin personlige AktivTime.dk konto ved at logge ind med brugernes e-mailadresse og tilhørende kodeord. Brugerens konto er dennes personlige del af AktivTime.dk, hvor kun brugeren har adgang.

Ophavsret
Al viden på AktivTime.dk er AktivTime ApS' ejendom og må ikke videregives i nogen form uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra AktivTime ApS.

Brugsret
Det er alene brugerens ansvar at sikre, at dennes loginoplysninger opbevares sikkert. Brugeren må ikke videregive sine loginoplysninger til andre. AktivTime.dk er ikke ansvarlig for misbrug af konti af tredjemand på grund af brugerens videregivelse af sine loginoplysninger til tredjemand, uanset om det sker bevidst eller ved et tilfælde eller aktivt eller passivt. Ved mistanke om misbrug, forbeholder AktivTime.dk sig ret til at lukke brugerens konto uden forudgående varsel.

Lovvalg og værneting
Enhver strid mellem AktivTime ApS og brugeren af vores ydelser skal afgøres efter dansk lovgivning ved Byretten i Viborg.

1. Generelt
AktivTime ApS (herefter AktivTime) tilbyder via webstedet AktivTime.dk (herefter hjemmesiden) adgang til en online læringsplatform. Ved oprettelse og betaling indgår abonnenten en juridisk bindende aftale med AktivTime omkring adgang og brugsretten til hjemmesiden.

Leverandøren af hjemmesiden er AktivTime ApS:

AktivTime ApS
Koldingvej 7
8800 Viborg
CVR: 36981741
Mail: mail@AktivTime.dk

2. Brugeroprettelse
Før abonnenten eller dennes brugeradministratorer og medarbejdere (fremover abonnenten) kan få adgang til hjemmesiden, skal der oprettes brugerprofiler til den enkelte bruger.

Oprettelse af brugerprofiler varetages af abonnenten eller AktivTimes support.

3. Betaling
Vi modtager betaling med kreditkort, GooglePay og ApplePay. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet øjeblikkeligt og dit abonnement er aktiv med det samme.

Ved bestilling af skoleabonnement fremsendes en faktura via EAN eller email, som skal betales jf. den på fakturaen anført dato.

Abonnementet træder i kraft så snart AktivTime har registreret bestillingen.

Ved forsinket betaling er AktivTime berettiget til at opkræve rykkergebyrer samt renter efter dansk lov.

4. Priser
Abonnementets pris fremgår af hjemmesiden og fakturaen.

Prisændringer får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

5. Oprettelse, fornyelse og opsigelse af abonnement
Efter bestilling af abonnement, vil abonnenten modtage en e-mail med en bestillingsbekræftelse/kvittering for bestillingen. Denne bestillingsbekræftelse er bevis og dokumentation for abonnementsaftalen, som er indgået med AktivTime.

Abonnementet fornys automatisk til en ny abonnementsperiode af samme længde som det nuværende abonnement, men har ellers ikke nogen binding.

Skoleabonnementer skal opsiges skriftlit til e-mail til mail@AktivTime.dk. Personlige abonnementer der er købt med kreditkort på siden, opsiges under Min Konto når brugeren er logget ind. Eventuel resterende forudbetalt abonnement refunderes ikke.

6. Brugsret
Abonnenten opnår gennem sit abonnement en uoverdragelig ikke-eksklusiv brugsret til at se og skabe indhold på hjemmesiden.
Brugeren er ikke berettiget til at videregive denne ret til tredjemand. Videregivelse af adgang til hjemmesiden til tredjemand anses af AktivTime som væsentlig misligholdelse af abonnementet.
I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af fx keylogning, virus, spyware skal dette omgående meddele AktivTime.
Abonnentens brugsret omfatter ikke videredistribution af indholdet på hjemmesiden. Dette anses ligeledes som væsentlig misligholdelse af abonnementet.

Er brugeren lærer- eller pædagogstuderende og tilknyttet et godkendt uddannelsessted. Kan brugeren benytte hjemmesiden gratis under sin uddannelse. Er brugeren ude som vikar og modtager betaling herfor, skal den skole/institution brugeren er vikar på, dog have et aktivt abonnement.

7. Vedligehold og ændringer
AktivTime vedligeholder og udvikler løbende indholdet og funktionaliteter på hjemmesiden i det omfang og tempo, som AktivTime finder nødvendigt.
AktivTime har ret til løbende og uden forudgående varsel at forbedre indhold og funktionaliteter på hjemmesiden.

8. Tekniske krav
For at kunne benytte hjemmesiden skal brugeren have adgang til internettet med en tidssvarende internetforbindelse.

Vi anbefaler følgende styresystemer:
• Windows 7 eller nyere.
• MAC OS X Snow Leopard eller nyere.

Vi anbefaler følgende browsere:
• Google Chrome i nyeste version.

Alternativt:
• Mozilla Firefox i nyeste version.

AktivTime er generelt ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data eller tab påført på anden måde, ligesom AktivTime fraskriver sig ethvert ansvar for manglende funktionalitet forårsaget af, at abonnenten ikke har fulgt ovenstående tekniske minimumsanbefalinger/råd, eller de råd som fremgår på hjemmesiden.

9. Oppetid
AktivTime tilstræber så vidt muligt, at hjemmesiden er tilgængelige hele året døgnet rundt.

Der kan dog forekomme driftsforstyrrelser på grund af tekniske forhold hos AktivTime eller dets underleverandører.

Hvis hjemmesiden utilsigtet er nede i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, er abonnenten berettiget til en forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, som hjemmesiden har været nede eller på anden måde ikke-funktionsdygtig.

Dette gælder dog ikke ved utilgængelighed, der skyldes vedligeholdelse eller andre former for planlagte opdateringer, der udføres om natten og/eller i weekender/ferier.

I ingen af nedenstående situationer har eksisterende betalende abonnenter ret til kompensation eller forlængelse af abonnement:

• AktivTime er til enhver tid berettiget til at uddele gæstepasswords til hjemmesiden samt lade dele af hjemmesiden være åbne for offentligheden, således, at det er muligt at danne sig et indtryk af hjemmesiden.

• AktivTime er til enhver tid berettiget til - fx i forbindelse med markedsføringskampagner - at åbne for hele eller dele af hjemmesiden til begrænsede brugergrupper eller offentligheden.

• AktivTime er til enhver tid berettiget til tilbyde prøveperioder for nye abonnenter, samt ændre i det indhold nye abonnenter har adgang til i disse prøveperioder.

10. Persondatapolitik
Dataansvarlig:
AktivTime ApS
Koldingvej 7
8800 Viborg
Kontakt e-mail: mail@AktivTime.dk
CVR-Nr.: 36981741

I forbindelse med oprettelsen af brugerprofil og for at kunne styre din brugerkonto og evt. abonnement indsamle vi følgende:

Personlige oplysninger:

Prøveabonnement
E-mailadresse
Navn
Land

Betalt abonnement
E-mailadresse
Navn
Adresse
Land

Valgfrie oplysninger:
Telefonnummer
Skole
Kommune


Brug af personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Som registreret bruger hos AktivTime har man altid mulighed for indsigt, og man kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Indsigt i personoplysninger m.v.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos AktivTime, skal du rette henvendelse på mail@AktivTime.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på mail@AktivTime.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på mail@AktivTime.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

Sletning af personoplysninger
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

11. Misligholdelse
Ved enhver misligholdelse af disse abonnementsbetingelser har AktivTime ret til at lukke for adgangen til hjemmesiden indtil misligholdelsen ophører.

Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse er AktivTime herudover berettiget til at hæve abonnementsaftalen.

Uanset ovenstående medfører det ikke, at abonnentens betalingsforpligtelse overfor AktivTime frafalder.

12. Copyright
AktivTime er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiden samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, markedsføringskampagner mv. Vores logo, samt andre kendetegn ved vores hjemmesider må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AktivTime.

Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra AktivTime må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AktivTime.

Al tekst og andet indhold, herunder også programkode er beskyttet af Lov om Ophavsret.

Som abonnent accepteres det, at alle rettigheder til indhold, aktiviteter, opgaver, elevbesvarelser og andet, som abonnenten selv måtte udarbejde og gøre tilgængelig på hjemmesiden overgår til AktivTime uden nogen form for kompensation.

Det skal endvidere præciseres, at alt fagligt materiale på hjemmesiden er beskyttet af Lov om Ophavsret.

Abonnenten er ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.

Abonnenten er således ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler.

Overtrædelse vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

13. Nyhedsbrev, mailingliste samt generel kommunikation fra AktivTime
Den af AktivTime administrerede mailingliste vil udelukkende blive anvendt af AktivTime og vil således ikke blive gjort tilgængelig for trejdemand.

Til/framelding finder sted online på brugerens personlige profil.

Som abonnent accepterer man at modtage maksimalt 8 nyhedsmails pr. år.
AktivTime udsender desuden praktiske informationer omkring det af abonnenten bestilte såsom bestillingsbekræftelser, kvitteringer og lignende.

14. Behandling af personlige informationer
AktivTime forpligter sig til ikke at dele personlig information om abonnenten, uden forudgående tilladelse.

Ved at rette henvendelse til AktivTime via e-mail: mail@AktivTime.dk er det til enhver tid muligt at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, AktivTime har registreret.
Alle data opbevares i mindst 2 år.

15. Erstatning, ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse
AktivTime er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab - herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at hjemmesiden ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende - som følge af abonnentens brug af hjemmesiden.

Abonnenten er i enhver henseende forpligtet til at holde AktivTime skadesløs for ethvert krav som en tredjemand måtte rette mod AktivTime eller dennes ejere som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelserne i denne aftale generelt.

AktivTimes erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af abonnentens betalte abonnementsgebyr medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

16. Force majeure
AktivTime er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forlængelse af et abonnement, hvis grunden skyldes forhold udenfor AktivTimes kontrol herunder, men ikke begrænset til fejl eller manglende levering fra underleverandører, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout herunder også strejke og lockout blandt AktivTimes egne medarbejdere.

17. Reklamationsret
Eventuelle reklamationer skal meddeles til AktivTime på mail: mail@AktivTime.dk.
Enhver reklamation, der er begrundet i en fejl på hjemmesiden, skal fremsættes overfor AktivTime senest 7 dage efter, at fejlen er konstateret.
AktivTime har til enhver tid ret til at afhjælpe manglen ved forlængelse af abonnementet frem for tilbagebetaling af abonnementsgebyret.

Gældende lov
For alle tvister og juridiske uoverensstemmelser i henhold til disse handelsbetingelser eller efterfølgende individuelle aftaler, er dansk lov gældende. Hverken den internationale købelov (CISG) eller andre fælleseuropæiske lovgivninger skal finde anvendelse. Ved forbrugeraftaler gælder lovens betingelser uanset, hvor forbrugeren er bosat.

Klagemuligheder: En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives via Klageportalen til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Betingelserne er revideret den 1. juli. 2021.

DatabehandleraftaleBemærk: Dette er blot et eksempel på vores databehandleraftale.

En aftale med dine oplysninger kan hentes, når du er logget ind i AktivTime, under menuen:

Skoleadministrator: Administrator/skole'
Premium abonnement: 'Min konto'


Imellem:

Dataansvarlig:
[Indsættes: Skole/virksomhed, adresse]

Kontaktperson:
[Indsættes: Kontaktperson og kontaktinformationer]

og

Databehandler:
AktivTime ApS
Koldingvej 7
8800 Viborg
CVR-nr: 36981741

Kontakt: mail@aktivtime.dkParterne kaldes i det følgende henholdsvis den “Dataansvarlige” og “Databehandleren”, og “Part” eller tilsammen “Parterne”.

Introduktion

Ved brug af AktivTime.dk og ethvert modul eller funktion i forbindelse med applikationen (i det hele benævnt “Applikationen”), vil den Dataansvarlige være ansvarlig for sin Behandling af Personoplysninger i Applikationen. Databehandleren vil behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. For at sikre, at Parterne lever op til sine forpligtelser under nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 (“GDPR”), har Parterne indgået denne databehandleraftale (“Aftalen”), som udgør instruksen fra den Dataansvarlige til Databehandleren og dermed regulerer Databehandlerens Behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. Begge Parter bekræfter, at de har fuldmagt til at underskrive Aftalen.

Databehandleren behandler desuden udelukkende Personoplysninger i overensstemmelse med AktivTimes Privatlivspolitik.

Definitioner

Definitionen af Personoplysninger, Særlige Kategorier af Data (Følsomme Oplysninger), Behandling, den Registrerede, Dataansvarlig og Databehandler er den samme som den relevante persondatalovgivning, herunder GDPR.

Aftalen regulerer Databehandlerens Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, og beskriver, hvordan Databehandleren skal medvirke til at beskytte privatliv på vegne af den Dataansvarlige og dennes Registrerede gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger som er krævet under den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR fra den 25. maj 2018.

Formålet med Databehandlerens Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige er at sikre, den Dataansvarliges brug af Applikationen og opfyldelsen af denne Aftale.

Aftalen har forrang for andre modstridende bestemmelser vedrørende Behandling af Personoplysninger for så vidt angår vilkår for brugen af Applikationen eller i andre aftaler gældende Parterne imellem. Aftalen er gyldig, så længe den Dataansvarlige har en konto i Applikationen, og Databehandleren derfor skal behandle Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. Aftalen har dog ikke forrang, såfremt Parterne har indgået en anden databehandleraftale, hvoraf fremgår, at den databehandleraftale har forrang frem for denne Aftale.

Databehandlerens forpligtelser

Databehandleren skal udelukkende behandle Personoplysninger på vegne af og som følge af den Dataansvarliges instruktioner. Ved at indgå denne Aftale, instruerer den Dataansvarlige Databehandleren i at behandle Personoplysninger på følgende måder: i) i overensstemmelse med gældende lovgivning, ii) for at opfylde sine forpligtelser i henhold til abonnementsvilkår for Applikationen, iii) som yderligere specificeret ved den Dataansvarliges normale brug af Applikationen, og iv) som beskrevet i denne Aftale.

Kategorierne af Registrerede og Personoplysninger som behandles i henhold til denne Aftale er beskrevet i Bilag A.

Som en del af at kunne levere Applikationen er Databehandleren forpligtet til enhver tid at give den Dataansvarlige gode og konkurrencedygtige løsninger der følger med udviklingen. Databehandleren kan tilbyde bedre løsninger, som er tilpasset den enkelte Dataansvarliges behov, ved at registrere hvordan Dataansvarlig og dennes repræsentanter bruger Applikationen. Dette gør Databehandler for at kunne lave en bedre version af Applikationen, og generelt yde bedre tjenester og give mere relevant kommunikation til den Dataansvarlige og dennes repræsentanter. Målet er at Dataansvarlig skal løse så mange udfordringer som muligt på et sted. I den grad at personoplysninger fra Applikationen indgår i dette arbejde, behandles disse i henhold til denne Aftale og gældende lovgivning.

Databehandleren har ikke nogen grund til at tro, at gældende lovgivning forhindrer Databehandleren i at efterleve instruktionerne gengivet ovenfor. Databehandleren skal, hvis denne bliver opmærksom på det, give den Dataansvarlige besked om instruktioner eller andre Behandlingsaktiviteter udført af den Dataansvarlige, som efter Databehandlerens opfattelse strider imod den gældende databeskyttelseslovgivning. Under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, samt omfanget, konteksten og formålet med Behandlingen, er Databehandleren forpligtet til at foretage alle rimelige foranstaltninger, herunder tekniske og organisatoriske, for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til den risiko og kategorien af Personoplysninger, der skal beskyttes.

Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som dette er muligt og under hensyntagen til Behandlingens art og kategorien af oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, for at sikre overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder for så vidt angår bistand i forhold til opfyldelse af anmodninger fra Registrerede samt generel overholdelse af bestemmelserne under GDPR artikel 32-36. Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige uden unødig forsinkelse via kontaktperson oplyst i Databehandleraftalen, hvis Databehandleren bliver bekendt med sikkerhedsbrist. Endvidere skal Databehandleren så vidt muligt og lovligt underrette den Dataansvarlige, hvis;
 1. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra den Registrerede
 2. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra statslige myndigheder, herunder politiet.
Databehandleren må ikke besvare sådanne anmodninger fra Registrerede, medmindre denne er autoriseret af den Dataansvarlige til at gøre det. Databehandleren vil endvidere ikke videregive information om denne Aftale til statslige myndigheder såsom politiet, herunder Personoplysninger, medmindre Databehandleren er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, såsom ved en retskendelse eller lignende.

Hvis den Dataansvarlige kræver information eller assistance omkring sikkerhedsforanstaltninger, dokumentation eller information om, hvordan Databehandleren behandler Personoplysninger generelt, og en sådan anmodning indeholder information, som går ud over, hvad der er nødvendigt ifølge gældende Databeskyttelseslovgivning, må Databehandleren kræve betaling for sådanne yderligere services.

Databehandleren og dennes ansatte skal sikre fortrolighed i forhold til Personoplysninger, som behandles i henhold til Aftalen. Denne bestemmelse skal ligeledes gælde efter ophør af Aftalen.

Den Dataansvarliges forpligtelser

Den Dataansvarlige bekræfter ved indgåelse af denne aftale, at:
 • Den Dataansvarlige skal ved brug af Applikationen stillet til rådighed af Databehandleren, udelukkende behandle Personoplysninger i overensstemmelse med kravene i den gældende Databeskyttelseslovgivning.
 • Den Dataansvarlige har et lovligt grundlag for at behandle og videregive Personoplysninger til Databehandleren (herunder til underdatabehandlere som Databehandleren anvender).
 • Den Dataansvarlige har ansvaret for nøjagtigheden, integriteten, indholdet af pålideligheden og lovligheden af de Personoplysninger som behandles af Databehandleren.
 • Den Dataansvarlige har opfyldt alle obligatoriske krav og pligter i forhold til anmeldelse hos eller opnåelse af tilladelse fra de relevante offentlige myndigheder for så vidt angår Behandlingen af Personoplysninger.
 • Den Dataansvarlige har opfyldt sin oplysningsforpligtelser over for de Registrerede vedrørende behandlingen af Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Den Dataansvarlige er enig i, at Databehandleren har givet de relevante garantier for så vidt angår implementeringen af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre de Registreredes rettigheder og deres Personoplysninger.
 • Den Dataansvarlige skal ved brug af Applikationens ikke behandle Følsomme oplysninger, ud over de som specificeret i bilag A.
 • Den Dataansvarlige skal have en opdateret liste over de kategorier af Personoplysninger, som denne behandler, dette gælder særligt i det omfang sådan Behandling indeholder personfølsomme oplysninger.

Brug af underdatabehandlere og videregivelse af data

Som en del af driften af Applikationen kan Databehandleren benytte underleverandører (“Underdatabehandlere”). Sådanne Underdatabehandlere kan være tredjepartsleverandører i og uden for EU/EØS. Databehandlerens underleverandører er oplistet i den til enhver tid opdaterede liste over underdatabehandlere, som kan ses her: https://aktivtime.dk/underleverandoerer. Databehandleren skal sikre sig, at dennes Underdatabehandlere skal overholde tilsvarende forpligtelser og krav, som er beskrevet i Aftalen.

Denne Aftale udgør den Dataansvarliges forudgående generelle og specifikke skriftlige godkendelse af Databehandlerens brug af Underdatabehandlere. Hvis en Underdatabehandler er etableret uden for eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS giver den Dataansvarlige Databehandleren autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af den Dataansvarlige, herunder ved anvendelse af EU Kommissionens Standardkontrakter eller i overensstemmelse med Privacy Shield.

Den Dataansvarlige skal orienteres, inden Databehandlere udskifter sine Underdatabehandlere. Den Dataansvarlige har dog kun ret til at protestere imod en ny Underdatabehandler, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvis denne ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I en sådan situation skal Databehandleren demonstrere overensstemmelse ved at give den Dataansvarlige adgang til Databehandlerens databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren. Hvis der stadig er uenighed om anvendelsen af Underdatabehandleren kan den Dataansvarlige anmode om sletning af sin konto i Applikationen, at den Dataansvarliges Personoplysninger ikke behandles af den pågældende Underdatabehandler.

Sikkerhed

Databehandleren er forpligtet til at sikre et højt sikkerhedsniveau i sine produkter og services, hvilket sikres ved relevante organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævede i henhold til information om sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i GDPR artikel 32. Endvidere har AktivTimes interne databeskyttelses politikker til formål at sikre fortrolighed, integritet, modstandsdygtigheden og adgangen til Personoplysninger. De følgende foranstaltninger er særligt væsentlige:
 • Klassificering af Personoplysninger for at sikre implementering af sikkerhedsforanstaltninger relevante i forhold til risikovurderinger.
 • Vurdering af kryptering og pseudonymisering som risikoreducerende faktorer
 • Begrænse adgangen til Personoplysninger til de relevante personer, der skal til for at overholde krav og forpligtelser i Aftalen eller i henhold til Parternes aftale om anvendelse af Applikationen.
 • Kortlægge sikkerheds strukturen samt hvordan Personoplysninger overføres imellem Parterne.
 • Foretage vurdering af eget sikkerhedsniveau for at sikre, at nuværende tekniske og organisatoriske foranstaltninger er tilstrækkelige til beskyttelse af Personoplysninger, herunder i henhold til GDPR artikel 32 om behandlingssikkerhed samt artikel 25 om privacy by design og default.

Adgang til revision

Den Dataansvarlige er berettiget til at igangsætte en revision af Databehandlerens forpligtelser i henhold til Aftalen én gang årligt. Hvis den Dataansvarlige er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, kan der foretages revision oftere en én gang årligt. Den Dataansvarlige skal i forbindelse med anmodning om en revision medsende en detaljeret revisionsplan med en beskrivelse af omfang, varighed og startdato minimum fire uger forud for den foreslåede startdato.

Det skal besluttes i fællesskab mellem Parterne, hvis en tredjepart skal foretage revisionen. Imidlertid kan den Dataansvarlige lade Databehandleren bestemme, at revisionen af sikkerhedsårsager skal foretages af en neutral tredjepart efter Databehandlerens valg, såfremt der er tale om et behandlingsmiljø hvor flere dataansvarliges data er anvendt.

Hvis det foreslåede omfang for revisionen følger en ISAE, ISO eller lignende certificeringsrapport udført af en kvalificeret tredjepartsrevisor inden for de forudgående tolv måneder, og Databehandleren bekræfter, at der ikke har været nogen materielle ændringer i de foranstaltninger, som har været under revision, skal den Dataansvarlige acceptere denne revision i stedet for at anmode om en ny revision af de foranstaltninger, som allerede er dækket.

Under alle omstændigheder skal revision finde sted i normal kontortid på den relevante facilitet i overensstemmelse med Databehandlerens politikker og må ikke på urimelig vis forstyrre Databehandlerens sædvanlige kommercielle aktiviteter.

Den Dataansvarlige er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med anmodningen om revision.

Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, som overskrider den almindelige service som Databehandleren skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt.

Varighed og ophør

Aftalen er gældende, så længe Databehandleren behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige i forbindelse med den Dataansvarliges brug af Applikationen.

Denne Aftale vil automatisk ophøre ved sletning af den Dataansvarliges konto i Applikationen. Ved ophør af kontoen vil Databehandleren slette alle Personoplysninger, som Databehandleren har behandlet på vegne af den Dataansvarlige under Aftalen.

Databehandleren er berettiget til at beholde Personoplysninger efter ophør af Aftalen i det omfang, det er nødvendigt i henhold til gældende lov, hvilket i så fald vil ske i overensstemmelse med de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i Aftalen.

Ændringer

Ændringer til Aftalen skal vedlægges i et særskilt bilag til Aftalen.

Hvis nogen af bestemmelserne i Aftalen er ugyldige, får dette ikke indvirkning på de resterende bestemmelser. Parterne skal erstatte ugyldige bestemmelser med en lovlig bestemmelse, som afspejler formålet med den ugyldige bestemmelse.

Ansvar
Ansvar for handlinger i strid med bestemmelserne i denne Aftale reguleres af ansvars- og erstatningsbestemmelser i betingelserne for brug af AktivTime.dk. Dette gælder ligeledes for enhver overtrædelse, som foretages af Databehandlerens Underdatabehandlere.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret og enhver tvist skal forelægges en dansk domstol.Bilag A – Kategorier af Personoplysninger og Registrerede


1. Kategorier af Registrerede og Personoplysninger som behandles i henhold til Aftalen

a. Kategorier af Registrerede (Skole, institution eller organisation)
 1. Den Dataansvarliges slutbrugere
 2. Den Dataansvarliges kontaktpersoner
 3. Den Dataansvarliges skoletype (Folkeskole, friskole, etc.)
 4. Den Dataansvarliges kontaktoplysninger, herunder
  • Skoletype (Folkeskole, friskole, etc.)
  • Skole navn
  • Adresse
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
  • Leverings EAN nummer
  • Faktura EAN nummer
 5. Evt.

b. Kategorier af Personoplysninger
 1. E-mail
 2. Navn
 3. Telefonnummer
 4. Studerende
 5. Land
 6. Skole
 7. Kommune