AktivTime
Prøv AktivTime gratis og uforpligtende
Du kan prøve AktivTime gratis og helt uforpligtende. Hvis du ikke ønsker at bruge AktivTime når prøveperioden er forbi, behøver du IKKE foretage dig noget, din konto bliver automatisk inaktiv.

Vi håber selvfølgelig, at du bliver rigtig glad for AktivTime, og at din skole ønsker at købe et abonnement, men det er ikke et krav!

Ønsker I at købe et abonnement skal du kontakte os, så finder vi sammen den bedste løsning til dig og din skole.

Adgang til AktivTime.dk
Brugeren får adgang til sin personlige AktivTime.dk konto ved at logge ind med brugernes e-mailadresse og tilhørende kodeord. Brugerens konto er dennes personlige del af AktivTime.dk, hvor kun brugeren har adgang.

Ophavsret
Al viden på AktivTime.dk er AktivTime ApS' ejendom og må ikke videregives i nogen form uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra AktivTime ApS.

Brugsret
Det er alene brugerens ansvar at sikre, at dennes loginoplysninger opbevares sikkert. Brugeren må ikke videregive sine loginoplysninger til andre. AktivTime.dk er ikke ansvarlig for misbrug af konti af tredjemand på grund af brugerens videregivelse af sine loginoplysninger til tredjemand, uanset om det sker bevidst eller ved et tilfælde eller aktivt eller passivt. Ved mistanke om misbrug, forbeholder AktivTime.dk sig ret til at lukke brugerens konto uden forudgående varsel.

Lovvalg og værneting
Enhver strid mellem AktivTime ApS og brugeren af vores ydelser skal afgøres efter dansk lovgivning ved Byretten i Viborg.

1. Generelt
AktivTime ApS (herefter AktivTime) tilbyder via webstedet AktivTime.dk (herefter hjemmesiden) adgang til en online læringsplatform. Ved oprettelse og betaling indgår abonnenten en juridisk bindende aftale med AktivTime omkring adgang og brugsretten til hjemmesiden.

Leverandøren af hjemmesiden er AktivTime ApS:

AktivTime ApS
Koldingvej 195
8800 Viborg
CVR: 36981741
Mail: mail@AktivTime.dk

2. Brugeroprettelse
Før abonnenten eller dennes brugeradministratorer og medarbejdere (fremover abonnenten) kan få adgang til hjemmesiden, skal der oprettes brugerprofiler til den enkelte bruger.

Oprettelse af brugerprofiler varetages af abonnenten eller AktivTimes support.

3. Betaling
Ved bestilling af abonnement fremsendes en faktura via EAN eller email, som skal betales jf. den på fakturaen anført dato.

Abonnementet træder i kraft så snart AktivTime har registreret bestillingen.

Ved forsinket betaling er AktivTime berettiget til at opkræve rykkergebyrer samt renter efter dansk lov.

4. Priser
Abonnementets pris fremgår af hjemmesiden og fakturaen.

Prisændringer får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

5. Oprettelse, fornyelse og opsigelse af abonnement
Efter bestilling af abonnement, vil abonnenten modtage en e-mail med en bestillingsbekræftelse/kvittering for bestillingen. Denne bestillingsbekræftelse er bevis og dokumentation for abonnementsaftalen, som er indgået med AktivTime.

Abonnementet fornys automatisk til en ny abonnementsperiode af samme længde som det nuværende abonnement, men har ellers ikke nogen binding.

Skoleabonnementer skal opsiges skriftlit til e-mail til mail@AktivTime.dk. Personlige abonnementer der er købt med kreditkort på siden, opsiges under Min Konto når brugeren er logget ind. Eventuel resterende forudbetalt abonnement refunderes ikke.

6. Brugsret
Abonnenten opnår gennem sit abonnement en uoverdragelig ikke-eksklusiv brugsret til at se og skabe indhold på hjemmesiden.
Brugeren er ikke berettiget til at videregive denne ret til tredjemand. Videregivelse af adgang til hjemmesiden til tredjemand anses af AktivTime som væsentlig misligholdelse af abonnementet.
I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af fx keylogning, virus, spyware skal dette omgående meddele AktivTime.
Abonnentens brugsret omfatter ikke videredistribution af indholdet på hjemmesiden. Dette anses ligeledes som væsentlig misligholdelse af abonnementet.

Er brugeren lærer- eller pædagogstuderende og tilknyttet et godkendt uddannelsessted. Kan brugeren benytte hjemmesiden gratis under sin uddannelse. Er brugeren ude som vikar og modtager betaling herfor, skal den skole/institution brugeren er vikar på, dog have et aktivt abonnement.

7. Vedligehold og ændringer
AktivTime vedligeholder og udvikler løbende indholdet og funktionaliteter på hjemmesiden i det omfang og tempo, som AktivTime finder nødvendigt.
AktivTime har ret til løbende og uden forudgående varsel at forbedre indhold og funktionaliteter på hjemmesiden.

8. Tekniske krav
For at kunne benytte hjemmesiden skal brugeren have adgang til internettet med en tidssvarende internetforbindelse.

Vi anbefaler følgende styresystemer:
• Windows 7 eller nyere.
• MAC OS X Snow Leopard eller nyere.

Vi anbefaler følgende browsere:
• Google Chrome i nyeste version.

Alternativt:
• Mozilla Firefox i nyeste version.

AktivTime er generelt ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data eller tab påført på anden måde, ligesom AktivTime fraskriver sig ethvert ansvar for manglende funktionalitet forårsaget af, at abonnenten ikke har fulgt ovenstående tekniske minimumsanbefalinger/råd, eller de råd som fremgår på hjemmesiden.

9. Oppetid
AktivTime tilstræber så vidt muligt, at hjemmesiden er tilgængelige hele året døgnet rundt.

Der kan dog forekomme driftsforstyrrelser på grund af tekniske forhold hos AktivTime eller dets underleverandører.

Hvis hjemmesiden utilsigtet er nede i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, er abonnenten berettiget til en forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, som hjemmesiden har været nede eller på anden måde ikke-funktionsdygtig.

Dette gælder dog ikke ved utilgængelighed, der skyldes vedligeholdelse eller andre former for planlagte opdateringer, der udføres om natten og/eller i weekender/ferier.

I ingen af nedenstående situationer har eksisterende betalende abonnenter ret til kompensation eller forlængelse af abonnement:

• AktivTime er til enhver tid berettiget til at uddele gæstepasswords til hjemmesiden samt lade dele af hjemmesiden være åbne for offentligheden, således, at det er muligt at danne sig et indtryk af hjemmesiden.

• AktivTime er til enhver tid berettiget til - fx i forbindelse med markedsføringskampagner - at åbne for hele eller dele af hjemmesiden til begrænsede brugergrupper eller offentligheden.

• AktivTime er til enhver tid berettiget til tilbyde prøveperioder for nye abonnenter, samt ændre i det indhold nye abonnenter har adgang til i disse prøveperioder.

10. Persondatapolitik
Dataansvarlig:
AktivTime ApS
Koldingvej 195
8800 Viborg
Kontakt e-mail: mail@AktivTime.dk
CVR-Nr.: 36981741

I forbindelse med oprettelsen af brugerprofil og for at kunne styre din brugerkonto og evt. abonnement indsamle vi følgende:

Personlige oplysninger:
Navn
E-mailadresse
Evt. telefonnummer

Andre oplysninger:
Skole
Kommune
Land

Brug af personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Som registreret bruger hos AktivTime har man altid mulighed for indsigt, og man kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Indsigt i personoplysninger m.v.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos AktivTime, skal du rette henvendelse på mail@AktivTime.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på mail@AktivTime.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på mail@AktivTime.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

Sletning af personoplysninger
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

11. Misligholdelse
Ved enhver misligholdelse af disse abonnementsbetingelser har AktivTime ret til at lukke for adgangen til hjemmesiden indtil misligholdelsen ophører.

Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse er AktivTime herudover berettiget til at hæve abonnementsaftalen.

Uanset ovenstående medfører det ikke, at abonnentens betalingsforpligtelse overfor AktivTime frafalder.

12. Copyright
AktivTime er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiden samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, markedsføringskampagner mv. Vores logo, samt andre kendetegn ved vores hjemmesider må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AktivTime.

Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra AktivTime må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AktivTime.

Al tekst og andet indhold, herunder også programkode er beskyttet af Lov om Ophavsret.

Som abonnent accepteres det, at alle rettigheder til indhold, aktiviteter, opgaver, elevbesvarelser og andet, som abonnenten selv måtte udarbejde og gøre tilgængelig på hjemmesiden overgår til AktivTime uden nogen form for kompensation.

Det skal endvidere præciseres, at alt fagligt materiale på hjemmesiden er beskyttet af Lov om Ophavsret.

Abonnenten er ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.

Abonnenten er således ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler.

Overtrædelse vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

13. Nyhedsbrev, mailingliste samt generel kommunikation fra AktivTime
Den af AktivTime administrerede mailingliste vil udelukkende blive anvendt af AktivTime og vil således ikke blive gjort tilgængelig for trejdemand.

Til/framelding finder sted online på brugerens personlige profil.

Som abonnent accepterer man at modtage maksimalt 8 nyhedsmails pr. år.
AktivTime udsender desuden praktiske informationer omkring det af abonnenten bestilte såsom bestillingsbekræftelser, kvitteringer og lignende.

14. Behandling af personlige informationer
AktivTime forpligter sig til ikke at dele personlig information om abonnenten, uden forudgående tilladelse.

Ved at rette henvendelse til AktivTime via e-mail: mail@AktivTime.dk er det til enhver tid muligt at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, AktivTime har registreret.
Alle data opbevares i mindst 2 år.

15. Erstatning, ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse
AktivTime er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab - herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at hjemmesiden ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende - som følge af abonnentens brug af hjemmesiden.

Abonnenten er i enhver henseende forpligtet til at holde AktivTime skadesløs for ethvert krav som en tredjemand måtte rette mod AktivTime eller dennes ejere som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelserne i denne aftale generelt.

AktivTimes erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af abonnentens betalte abonnementsgebyr medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

16. Force majeure
AktivTime er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forlængelse af et abonnement, hvis grunden skyldes forhold udenfor AktivTimes kontrol herunder, men ikke begrænset til fejl eller manglende levering fra underleverandører, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout herunder også strejke og lockout blandt AktivTimes egne medarbejdere.

17. Reklamationsret
Eventuelle reklamationer skal meddeles til AktivTime på mail: mail@AktivTime.dk.
Enhver reklamation, der er begrundet i en fejl på hjemmesiden, skal fremsættes overfor AktivTime senest 7 dage efter, at fejlen er konstateret.
AktivTime har til enhver tid ret til at afhjælpe manglen ved forlængelse af abonnementet frem for tilbagebetaling af abonnementsgebyret.

Betingelserne er revideret d. 24. maj. 2018.